Adatvédelmi Nyilatkozat

 

A jelen Adatkezelés Tájékoztató megismerése után az Esküvőt Szervezek oldalra és hírlevelére történő regisztrációval és a szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait az Esküvőt Szervezek ezen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

A Felhasználók adatainak kezelésekor Adatkezelő az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával jár el:

- Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény; - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

- Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény (továbbiakban: Infotv.).

 

1.    Fogalomtár:

Személyes adat:

Az Infotv.-ben megjelölt fogalom alapján:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (érintettel) kapcsolatba hozható adat, - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Érintett:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy

Hozzájárulás:

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez

Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja

Adatkezelés:

Bármely művelet, amit az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végeztek vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is

Adattovábbítás: Amennyiben az adatot meghatározott harmadik személy (adatkezelőn és érintetten kívül) számára hozzáférhetővé teszik

Nyilvánosságra hozatal:

Akkor áll fent, amikor az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik

Tiltakozás:

az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges az adatkezelő által

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele

Adatmegsemmisítés:

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Adatfeldolgozás, adatfeldolgozó:

az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől; aki végzi: az adatfeldolgozó

 

2. Az adatkezelő adatai:

A szolgáltató neve: Isik Mustafa, egyéni vállalkozó

A szolgáltató székhelye: 1144 Budapest, Ond Vezér útja 17/C

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@eskuvotszervezek.hu

Nyilvántartási száma: 50805996

Adószáma: 67818220142

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala BUDAPEST 14,Pétervárad utca 11-17

Telefonszámai: 06306914180

A tárhely-szolgáltató neve: 3 in 1 Hosting Bt.

címe: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. Fszt. 1.

A tárhely-szolgáltató adószáma : 22206118-2-13

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: admin@megacp.com

A tárhely-szolgáltató weboldala: https://megacp.com/

 

3.    A személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időbeli terjedelme

Az Adatkezelő kizárólag akkor és olyan adatot kezel, amely kezelésre jogszabályi felhatalmazása van és arról bejelentést tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

- ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

- azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson alapul.

3.1. A honlap látogatóinak adatai

A honlapok látogatása során az Adatkezelő személyes beazonosíthatóság nélkül rögzítheti a felhasználók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét - technikai okból, valamint a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Továbbá a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el. A honlap használatával a felhasználó elfogadja, hogy számítógépén a szolgáltató cookie-t helyezzen el.

3.2 Az Esküvőt Szervezek adatkezelésének célja a Felhasználó részére hírlevél küldése, mely az esküvőszervezéssel kapcsolatos információkat és segítségeket tartalmazza.

A felhasználó bármikor megtilthatja az egyes típusú direkt marketing célú megkeresések (hírlevelek, küldemény, telemarketing hívás, SMS, stb.) fogadását a felhasználói fiókjában való beállítással vagy a szolgáltató által közzétett e-mail, kapcsolat felvételi ponton keresztül vagy levélcímén, valamint leiratkozhat a tematikus hírlevél szolgáltatásról a hírlevélben található leiratkozó linken keresztül.

3.3. Regisztrációs adatbázis

A szolgáltató a regisztrációs adatbázisban a felhasználói nevet, az érintett jelszavának hash kódját, saját és vőlegénye/menyasszonya keresztnevét, e-mail címét, az esküvője dátumát, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét kezeli.

Az oldal használata során lehetősége van felvinni vendégei nevét és elérhetőségeit, valamint szolgáltatói nevét, céges adataikat mmegadni, viszont az Esküvőt Szervezek  ezen adatokat nem kezeli, nem tárolja és nem használja fel, harmadik személynek nem adja ki.

A felhasználó személyes menüjének / felhasználói fiókjának törlése esetén a direkt marketing célú megkeresések beállításai is törlésre kerülnek.

3.4. Kapcsolatfelvétel

A név, e-mail cím és az üzenet elküldésével a honlapon található űrlap segítségével, vagy e-mail útján lehet az adatkezelővel felvenni a kapcsolatot. Az üzeneteket a címzett csak rendeltetésszerűen használja fel, az ügy végleges elintézése után 30 napon belül törli, amennyiben más jogalap nem áll fent az adatok megőrzésére.

4.    Adattárolás módja, biztonság

A szolgáltató honlapját kiszolgáló szerverek a megacp.com alatt találhatók.

A tárhely-szolgáltató neve: 3 in 1 Hosting Bt.

címe: 2310 Szigetszentmiklós , Szivárvány u. 1. Fszt. 1.

A tárhely-szolgáltató adószáma : 22206118-2-13

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: admin@megacp.com

A tárhely-szolgáltató weboldala: https://megacp.com/

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. Az adatokat megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést, a rendszereit megfigyeli annak érdekében, hogy illetéktelenek ne juthassanak hozzá a Felhasználó adataihoz.

Ugyanakkor a Felhasználó is felelősséggel tartozik azért, hogy adataihoz harmadik fél illetéktelenül ne juthasson hozzá.

5.    Az adattovábbítás

Az adatkezelő a a megadott adatokat harmadik félnek nem továbbítja.

6.    Jogorvoslati jogok

6.1. Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a honlap Adataim menüpontjában, illetve ügyfélszolgálata útján. A törlés elmulasztásának egyedüli akadálya a törvényi korlátozás lehet.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt és feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

6.2. Törlés

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte. Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.3. Hatósági, bírósági jogorvoslat

Az adatkezelő tevékenysége ellen panasz tehető, vizsgálati vagy hatósági eljárás indítható az Infotörvény alapján:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bírósági hatásköri és illetékességi szabályok jelölik meg, hogy a konkrét ügyben melyik bíróságnál lehet kezdeményezni az eljárást.